Трудова медицина, телефон: 02 952 03 98


Оценка на риска


Медицински Прегледи


Услуги


Правни Консултации


Контакти


Оферта
   

ЕТКО оод е регистрирана
КОНСУЛТАНТСКА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.

 
 
A A  

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

 Съгласно §4б от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, срокът за подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ е удължен до 30.06.2010г.

текстът в взет от: Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда: Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Софтуер за попълване на декларацията па чл. 15 от ЗЗБУТ

Специализираният софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ можете да изтеглете от следната връзка: ИЗТЕГЛЯНЕ на софтуера за попълване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

1. Начини на подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхранение на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ декларацията се подава:

- на място в Дирекция "Инспекция по труда" или в отдел към Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на задълженото лице (на хартиен и електронен носител)

или

- по електронен път чрез Интернет сайта на ИА "Главна инспекция по труда" (само в електронен формат - чрез файл, подписан с универсален електронен подпис).

2. Подаване на място на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

В съответната инспекция по труда по седалище и адрес на управление на задълженото лице се представят:

* създаденият с помощта на специализирания софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ XML файл, записан на електронен носител (диск, флаш-памет или дискета);
* разпечатка на декларацията от същия софтуер, надлежно подписана и подпечатана от задълженото лице (в един екземпляр).

Адрес, телефон за контакт и информация за работното време на всяка от регионалните дирекции и отдели са публикувани в рубриката "Дирекции "Инспекция по труда" и отдели към Дирекции "Инспекция по труда"" на този сайт.

Списък с адреси и телефони за контакт на всички дирекции "Инспекция по труда" в страната е достъпен и от менюто "Помощ" в софтуера за попълване на декларацията ZBUT+.

3. Подаване по електронен път на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Създаденият с помощта на специализирания софтуер за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ XML файл трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис (УЕП) преди да бъде изпратен чрез сайта на ИА ГИТ.

Подписаният с УЕП файл се подава чрез сайта на ИА "ГИТ" от формата за онлайн подаване на декларации, която е достъпна от тази връзка.

Подписването на XML-файла с УЕП трябва да бъде направено с вграждане/прикрепяне на подписа към файла (attached signature), като в резултат на подписването се получава файл с разширение P7M или P7S. Това може да стане по един от следните два начина:

* Чрез използване на софтуера за попълване на декларацията ZBUT+ (Версия 1.20 или по-нова) - с избиране на "Подписване с УЕП..." от меню "Инструменти".

* Чрез използване на предоставеният от съответния доставчик на УЕП софтуер за подписване на електронни документи (файлове). Всеки от доставчиците на удостоверителни услуги предоставя на клиентите си безплатно такъв софтуер при получаването на електронния подпис. Допълнително софтуерът е достъпен за свободно изтегляне и от Интернет сайта на съответния доставчик:
o За Банксервиз - B-Trust ComboLight (достъпен за изтегляне от тази връзка). Преди подписване се уверете, че в "Настройки" е избрана схемата на подписване "P7M".
o За Инфонотари - Infonotary HotSpot (достъпен за изтегляне от тази връзка). Преди подписване се уверете, че в "Настройки" е избрана схемата на подписване "Attached Signature".
o За Информационно обслужване - StampIT DSTool (достъпен за изтегляне от тази връзка). Преди подписване се уверете, че НЕ са маркирани двете опции "Използвай криптиране" и "Запиши подписа в отделен файл" (в основния екран).
o За Спектър - Spektar.org -Tool (достъпен за изтегляне от тази връзка). При подписване се уверете, че в секцията "Начин на подписване" е избрана опцията "Вграден подпис *p7m".

Допълнителна информация относно подаването на декларацията може намерите и в

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

|   


STM, СТМ, ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Трудова медицина, СТМ - ЕТКО ООД, ХАСЕП, НАССР, HACCP, ИЗМЕРВАНИЯ, ОЦЕНКА РИСК, ЕТ-КО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, ТРУД ПОЧИВКА, ИСО 22000 9001, ЗДРАВЕ, стм служба по трудова медицина, служба трудова медицина, медицина, трудова медицина, здравен скрининг, скрининг, профилактични прегледи, накатани компютърна диагностика, оценка на риска, риск, обучение по ЗБУТ, ЗБУТ, Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд, ЗЗБУТ, Оценка на риска на работното място, Медицински изследвания, Здравна служба, ССТМ, Охрана труда, Преглед служители, STM, stm, slujba trudova medicina, trudova medicina, zdraven skrining, scrining, profilaktichni pregledi, Nakatani, computer diagnostics, ocenka na riska, obuchenie, ZBUT, obuchenie ZBUT